Logo-Glas

Pri­hod od tu­ri­zma “ta­nji” za 100 mi­li­ona ma­ra­ka!

13. Januara 2015.

Doboj poslije poplaveDO­BOJ – Krah ski­ja­ške se­zo­ne na po­čet­ku pro­šle go­di­ne, ka­tas­tro­fal­ne po­pla­ve, ma­so­vni pro­tes­ti u FBiH, te ek­stre­mno ki­šno lje­to, sa­mo su ne­ki od ra­zlo­ga zbog ko­jih bh. tu­ris­ti­čki ra­dni­ci ra­ču­na­ju da su 2014, pre­ma pre­li­mi­nar­nim re­zul­ta­ti­ma, za­vrši­li sa za oko 100 mi­li­ona KM ma­njim pri­ho­di­ma u odno­su na go­di­nu ra­ni­je.

Pri­hod od tu­ri­zma 2013. go­di­ne bio jeoko mi­li­jar­du ma­ra­ka, a la­ni je, ka­ko pro­cje­nju­ju u Tu­ris­ti­čkom udru­že­nju BiH, bio “mrša­vi­ji” za oko 10 od­sto. Stra­hu­je se, me­đu­tim, da bi mi­nus mo­gao dos­ti­ći i 15 pro­ce­na­ta.

– To su pri­ro­dni fa­kto­ri – zi­ma bez sni­je­ga, lje­to bez sun­ca, ka­tas­tro­fal­ne po­pla­ve. On­da smo ima­li ru­ši­la­čki dio pro­tes­ta na uli­ca­ma. Tad smo čak ima­li pre­po­ru­ke ne­kih am­ba­sa­da da nji­ho­vi gra­đa­ni ne do­la­ze u BiH. Ta­ko­đe, ima­li smo i izbor­nu go­di­nu, bu­dže­ti su bi­li po­tpu­no pra­zni, a ma­ni­fes­ta­ci­je bez ili uz mi­ni­mal­nu po­dršku – po­jaš­nja­va­ju u Tu­ris­ti­čkom udru­že­nju BiH.

Go­di­na 2013. je, pod­sje­ća­ju u Udru­že­nju, bi­la fan­tas­ti­čna, a 2014. go­di­ne se u ni­zu de­si­lo sve što ni­je va­lja­lo, a što je i te ka­ko os­ta­vi­lo tra­ga. I to nima­lo op­ti­mis­ti­čnog.

– Sve je to uti­ca­lo na ma­njak u broj­ka­ma. Broj tu­ris­ta je la­ni, otpri­li­ke, za­držan na ni­vou ka­kav je bio 2013. go­di­ne, ali broj no­će­nja je bio u pa­du oko de­set od­sto – po­ja­sni­li su iz Tu­ris­ti­čkog udru­že­nja BiH.

Je­dan od gra­do­va ko­ji je naj­vi­še stra­dao u pro­šlo­go­diš­njim maj­skim po­pla­va­ma jes­te Do­boj, a Mi­tra Đu­ri­čić, di­re­ktor lo­kal­ne Tu­ris­ti­čke or­ga­ni­za­ci­je, pot­vrđu­je da je to os­ta­vi­lo ve­li­ki ne­ga­ti­van trag na tu­ri­zam.

– Pri­ho­di su sva­ka­ko sma­nje­ni, s ob­zi­rom na sve što se de­si­lo. Naj­ma­nje ne­kih pet do šest mje­se­ci smo zbog po­pla­va ima­li pa­ra­li­zu. Pri­ho­di po pi­ta­nju bo­ra­vi­šne ta­kse u 2013. go­di­ni izno­si­li su 25.000 ma­ra­ka, a la­ni su izno­si­li oko 13.000 KM. U ovoj go­di­ni oče­ku­je­mo da će se akti­vnos­ti dos­ta uve­ća­ti i bi­ti bli­zu 2013. go­di­ne – na­gla­si­la je Đu­ri­či­će­va.

U Tu­ris­ti­čkoj or­ga­ni­za­ci­ji RS na­vo­de da je ne­dos­ta­tak sni­je­ga po­čet­kom 2014. go­di­ne u mno­go­me uti­cao na lo­šu se­zo­nu na pla­ni­na­ma RS, ko­je su, po­zi­va­ju se na po­dat­ke Re­pu­bli­čkog za­vo­da za sta­tis­ti­ku, i ima­le naj­ve­će sma­nje­nje u bro­ju do­la­za­ka i no­će­nja.

– Maj­ske po­pla­ve su ta­ko­đe ima­le uti­ca­ja na sma­nje­nje pri­ho­da, ali mo­ra­mo re­ći da po­je­di­ne op­šti­ne i gra­do­vi ni­su osje­ti­li ne­ga­ti­vne po­slje­di­ce ni maj­skih po­pla­va ni ki­šnog lje­ta, jer su za­bi­lje­ži­le po­ve­ća­nja u bro­ju do­la­za­ka i no­će­nja – na­gla­si­li su iz Tu­ris­ti­čke or­ga­ni­za­ci­je RS.

Me­đu­tim, tu­ris­ti­čki ra­dni­ci se na­da­ju da će ova go­di­na da ih obra­du­je, a za to ima­ju i ar­gu­men­te.

– Snje­žni po­če­tak ove zim­ske se­zo­ne nas ohra­bru­je te se is­kre­no na­da­mo da će gu­bi­ci iz pret­ho­dne se­zo­ne to­kom ove biti na­do­kna­đeni – na­vo­de iz Tu­ris­ti­čke or­ga­ni­za­ci­je RS.

(IZVOR: Nezavisne/SRNA)

Komentari

Komentariši

LAJKUJTE NAS

Aleksić DuborezDJEVOJKA DANA